Pushkin, Gogol and Krylov arrived in Mikhailovskoye, 2001